Våra Tjänster

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar,
ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

OVK åtgärder

Ifall det uppstår några anmärkningar eller felaktigheter skapar vi en rimlig ekonomisk försvarbar plan om hur vi får dessa anmärkningar åtgärdade efter det regelverket som gäller för just din byggnad.

Serviceavtal

Årlig service på fläktar och aggregat ger lägre driftkostnader och längre livslängd både på ventilationssystem och på anläggningen. Vårt serviceavtal säkerställer ett bra inomhusklimat och att service utförs korrekt av sakkunniga inom ventilation vid rätt tid och på rätt sätt. Vi skräddarsyr ett serviceavtal efter just din byggnad. I ett serviceavtal brukar det ingå, filterbyte efter intervall, rengöring av fläkt, felsökning/kontroll av fläkt, stickprov luftmätning samt OVK efter intervall. Man kan även lägga till rengöring av system mm.

Rengöring / Sanering

Vi använder oss av både torr och våt metod för att garantera ett rent och fläckfritt ventilationssystem med så bra funktion som möjligt. Vid ett tryckstyrt system sparar man stora mängder energi av ett rent system.

Injustering

Optimering av byggnadens luftflöden. Vi ställer in rätt luftflöde enligt byggnadens och verksamhetens behov. Rätt luftflöde är jätteviktigt för de boendes eller personalens välmående och hälsa. Ett välbalanserat system är energisparande.

Felsökning

Avsaknad av luft, höga ljud, läckage i systemet är några av de vanligaste felen vi åker ut på. Vi använder oss av filmkamera, rök, luftmätare och vår erfarenhet för att hitta orsaken till problemen.

Filterbyte

Om du vill ha garanti på ditt ventilationssystem kräver de flesta fläkttillverkarna att den skrivna filterbytesintervallen följs. Filterbytesintervallen varierar beroende på vilket filtermärke du väljer. Vi hjälper dig gärna med både filterbyte och med att välja rätt
filter. Filterbyte är viktigt för fläktens och systemets välmående.

Provtryckning / Täthetsprovning

Vi utför en kontroll av ditt system där vi undersöker tätheten och letar efter läckage. Man kan provtrycka antingen hela systemet eller
delar av systemet. Vi provtrycker efter AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning). Det finns olika täthetsklasser som man har som krav att uppnå – A-klass, B-klass, C-klass och D-Klass.

Montering

Vi monterar ventilationssystem från grunden, vi monterar ombyggnationer och utbyggnader.

Ljudmätning

Upplever du att du har höga luftljud? Vi utför ljudmätningar med godkända mätare och mätmetoder.

Dragmätning

Upplever du höga drag från t ex uteluften? Det beror oftast på för lite uteluft. Vi har proffsmätare för att mäta lufthastigheten i rummet.